Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox 114.0 (32-bit) the menu to save a bookmark in a certain folder no longer opens

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Franz_von_Suppe

more options

When trying to save a bookmark, the menu used to select the folder no longer opens. The bookmark will just be saved in a folder that was selected before the update with this bug. But Firefox does not indicate which folder it was.

Help: The menue to choose a corresponding folder for a bookmark should be reactivated.

When trying to save a bookmark, the menu used to select the folder no longer opens. The bookmark will just be saved in a folder that was selected before the update with this bug. But Firefox does not indicate which folder it was. Help: The menue to choose a corresponding folder for a bookmark should be reactivated.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Visit a bookmarked website. Click the star. Click "Show editor when saving".