Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fetching extension fails under MITM proxy even if certificate is added

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi GamePlayer

more options

Good afternoon,

I've got a problem with add-ons while using Squid MITM Proxy with a custom certificate for Firefox/LibreWolf.

While I'm trying to update / install an extension / theme, it fails with:

``` 1686147276233 addons.xpi WARN Download of https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/file/4104397/witchdoctor-2.0.xpi failed: [Exception... "Certificate issuer is not built-in." nsresult: "0x80004004 (NS_ERROR_ABORT)" location: "JS frame :: resource://gre/modules/CertUtils.sys.mjs :: checkCert :: line 177" data: no] Stack trace: checkCert()@resource://gre/modules/CertUtils.sys.mjs:177 onStopRequest()@resource://gre/modules/addons/XPIInstall.jsm:2514 ```

How can I install an add-on while using the MITM proxy?

Good afternoon, I've got a problem with add-ons while using Squid MITM Proxy with a custom certificate for Firefox/LibreWolf. While I'm trying to update / install an extension / theme, it fails with: ``` 1686147276233 addons.xpi WARN Download of https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/file/4104397/witchdoctor-2.0.xpi failed: [Exception... "Certificate issuer is not built-in." nsresult: "0x80004004 (NS_ERROR_ABORT)" location: "JS frame :: resource://gre/modules/CertUtils.sys.mjs :: checkCert :: line 177" data: no] Stack trace: checkCert()@resource://gre/modules/CertUtils.sys.mjs:177 onStopRequest()@resource://gre/modules/addons/XPIInstall.jsm:2514 ``` How can I install an add-on while using the MITM proxy?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

If the certificate is failing you should contact their customer service support about this issues since that extension is from them. Addon install issues should contact their Developer for support on their Addon.

Hữu ích?

more options

You can try to download and save the extension's XPI file and install the extension via the about:addons page via the cogwheel menu.

Hữu ích?

more options

At the moment there's no way to install extension through MITM?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.