Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Video Playback

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jackharkin163

more options

When trying to play videos on my laptop they look terrible. The video is completely blown out and doesnt apear as it should. When turnnig on the troubleshoot mode it fixes it but then the video becomes choppy. I cant attach a photo because it looks normal when a screenshot is taken

When trying to play videos on my laptop they look terrible. The video is completely blown out and doesnt apear as it should. When turnnig on the troubleshoot mode it fixes it but then the video becomes choppy. I cant attach a photo because it looks normal when a screenshot is taken

Giải pháp được chọn

Try to enter about:config in the address bar and set gfx.color_management.native_srgb to true. Does it work now?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try to enter about:config in the address bar and set gfx.color_management.native_srgb to true. Does it work now?

more options

That worked! Thank you very much