Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't keep pass words on sites that is keep in Firfox Browser.. Keep losing them on last few upgrades of firfox. No setting is working to keep them.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
more options

Hi.. Last few upgrades, Firefox browser will not keep passwords to bookmark sites. Have to go thru a lot of trouble to sign in to any password sites that is not saved any longer in Fire fox browser.. Tried all kinds of setting in Firefox and disable our virus programs and win 10 items to find a way to save pass words. Google and other browser will save the pass words. Noel in ca. noelw at yahoo.com

Hi.. Last few upgrades, Firefox browser will not keep passwords to bookmark sites. Have to go thru a lot of trouble to sign in to any password sites that is not saved any longer in Fire fox browser.. Tried all kinds of setting in Firefox and disable our virus programs and win 10 items to find a way to save pass words. Google and other browser will save the pass words. Noel in ca. noelw at yahoo.com