Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't use my other email address to make a new account

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MikeSr

more options

I installed Firefox at work and set my personal email address as secondary to my business address. Well, I liked Firefox so much that I decided to use it at work and at home - and I removed my personal email from my business account. Unfortunately Firefox is still recognizing my personal email as the secondary address for my business account and I am completely incapable of making a new account. My bookmarks and saved passwords are all different between home and work. I NEED two individual accounts, just like how I was using my browsers with Chrome. t

'''I installed Firefox at work and set my personal email address as secondary to my business address. Well, I liked Firefox so much that I decided to use it at work and at home - and I removed my personal email from my business account. Unfortunately Firefox is still recognizing my personal email as the secondary address for my business account and I am completely incapable of making a new account. My bookmarks and saved passwords are all different between home and work. I NEED two individual accounts, just like how I was using my browsers with Chrome. t'''

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The problem is Paul there still is not an answer. So why do you want to cancel my question?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.