Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Scrambled Fonts

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Scrambled Fonts: I see that many people have this issue. I am unable to resolve this. Starting in safe mode fixes the issue temporarily, but I am tired of this. As Firefox is the default browser throughout all my Apple Macs in my studio, I need to resolve this bug. I have also checked Safari and Chrome to verify this is a Firefox issue. The other browsers do not scramble fonts, and I have found no helpful topic article that can fix this.

Before I jump to Chrome as my default browser, I thought I would contact support to see if this can be salvaged.

Scrambled Fonts: I see that many people have this issue. I am unable to resolve this. Starting in safe mode fixes the issue temporarily, but I am tired of this. As Firefox is the default browser throughout all my Apple Macs in my studio, I need to resolve this bug. I have also checked Safari and Chrome to verify this is a Firefox issue. The other browsers do not scramble fonts, and I have found no helpful topic article that can fix this. Before I jump to Chrome as my default browser, I thought I would contact support to see if this can be salvaged.