Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Account

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

So a few months ago I was having issues with Firefox so I deleted it. But today I redownloaded it, and it was working fine, but all of my data is gone my passwords bookmarks my history is there anyway to get this back.

So a few months ago I was having issues with Firefox so I deleted it. But today I redownloaded it, and it was working fine, but all of my data is gone my passwords bookmarks my history is there anyway to get this back.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.