Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The Edit menu

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bobklahn

more options

The Edit menu has "Find in Page...", but no general Find. How do I get that back?

The Edit menu has "Find in Page...", but no general Find. How do I get that back?

Giải pháp được chọn

Brain failure, ignore my question. That's a Mozilla Thunderbird feature, not a Firefox feature. Duh.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

?? What does general Find do?

more options

Giải pháp được chọn

Brain failure, ignore my question. That's a Mozilla Thunderbird feature, not a Firefox feature. Duh.