On Monday September 25th from 10PM EDT - 12AM EDT (2AM UTC - 4AM UTC on September 26th), we will be performing system maintenance on the Firefox Accounts databases for two hours. During the maintenance window, there will be brief periods of a few minutes where users will not be able to login to their accounts. Please try again at a later time.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Looking for a little help to modify my theme called Fickle

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
more options

I would like to add the bookmark tree to my Fickle theme so the colors used can also be seen when looking at my bookmarks. I would gladly ask permission from the person who created the bookmark tree extension and try an see if his extensions could list the bookmarks in the same blue/yellow colors of Fickle. I hope it can work and thanks for any and all help. Rob

I would like to add the bookmark tree to my Fickle theme so the colors used can also be seen when looking at my bookmarks. I would gladly ask permission from the person who created the bookmark tree extension and try an see if his extensions could list the bookmarks in the same blue/yellow colors of Fickle. I hope it can work and thanks for any and all help. Rob

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.