Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Addblock Plus

  • 6 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

AddBlock Plus is NOT working! Some others such as Ghostery aren't working either. When I click the Icon, nothing happens. How do I fix this problem?

AddBlock Plus is NOT working! Some others such as Ghostery aren't working either. When I click the Icon, nothing happens. How do I fix this problem?

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Check with their respected Addon developer for issues with their addons.

Hữu ích?

more options

They may need updating. Check in Add-ons and Themes (ctl+shft+a).

Hữu ích?

more options

They have ALL been updated and still are not working. They were working a few weeks ago but as best I can tell, seem to have stopped working after the last Firefox update.

Hữu ích?

more options

If you use Adblock Plus then you can consider uBlock Origin as a replacement to see if that works better (lower memory footprint).

Hữu ích?

more options

As mysterious as to why those addons stopped working, they have mysteriously started working again! i hope this continues to be the case!

Hữu ích?

more options

Sometimes a restart alone achieves that.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.