Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Photos load incorrectly in Ebay

  • 7 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Since Ebay changed their format for auction ads the photos that are part of the ads open as faint negatives that can barely be seen. However, if you right click on one and save to a new tab they are fine.

Since Ebay changed their format for auction ads the photos that are part of the ads open as faint negatives that can barely be seen. However, if you right click on one and save to a new tab they are fine.

Giải pháp được chọn

Problem solved. Thanks everyone. The extension Dark Mode was the culprit causing the conflict. Is there another way to darken firefox? The bright white pages are hard on my eyes.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

I'm on ebay daily and haven't seen any issues. Can you show the issue by posting links and screenshots?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

See https://www.ebay.com/itm/115715886364. It is a shadow on my computer but fine on Edge.

Hữu ích?

more options

Alpha shooter... It works for me. see screenshot Have you tried Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#search

Hữu ích?

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

  • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Problem solved. Thanks everyone. The extension Dark Mode was the culprit causing the conflict. Is there another way to darken firefox? The bright white pages are hard on my eyes.

Hữu ích?

more options

Mark it as resolved and have a good day.

Hữu ích?

more options

Sounds that this extension uses a filter invert rule that affects images as well.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.