Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

verification code didn't work

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The code sent to my email took me to a page which said bad request - so I can't verify my account - please advise

The code sent to my email took me to a page which said bad request - so I can't verify my account - please advise

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

'Bad Request' usually means that there is a problem with the cookies, so you can try to clear the cookies and site data for that origin (protocol and hostname) or use "Forget About This Site".