Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

certificates

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 44 lượt xem
more options

Hello to the Firefox team, if we reset Firefox, will the list of certificates also be reset? What are certificates and how does it affect the opening of sites? What happens when we delete them? How to recover if deleted? Grateful!

Hello to the Firefox team, if we reset Firefox, will the list of certificates also be reset? What are certificates and how does it affect the opening of sites? What happens when we delete them? How to recover if deleted? Grateful!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.