Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why can't I open my Email Acct anymore with FireFox, I have to use Edge now.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lolrepeatlol

more options

Why can't I open my Etrade acct anymore with FireFox, I have to use Edge now.

Why can't I open my Etrade acct anymore with FireFox, I have to use Edge now.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi there thanschke,

Try Firefox Troubleshoot Mode to see if the problem goes away. Firefox Troubleshoot Mode (previously known as Firefox Safe Mode) is a special diagnostic mode that temporarily turns off hardware acceleration, disables add-ons (extensions and themes) and resets some settings. See the Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode article for details.

If Firefox is open, you can restart in Firefox Troubleshoot Mode from the Help menu:

  • Click the menu button Fx57Menu, click Help, select Troubleshoot Mode and click Restart in the "Restart Firefox in Troubleshoot Mode?" dialog that opens.

If Firefox is not running, you can start Firefox in Troubleshoot Mode as follows:

  • On Windows: Hold the Shift key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.
  • On Mac: Hold the option key while starting Firefox.
  • On Linux: Quit Firefox, go to your Terminal and run firefox -safe-mode
    (you may need to specify the Firefox installation path e.g. /usr/lib/firefox)

When the Firefox Troubleshoot Mode window appears, select "Open".

Fx88TroubleshootMode

If the issue is not present in Firefox Troubleshoot Mode, your problem is probably caused by an extension, theme or hardware acceleration. Please follow the steps in the Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems article to find the cause.

To exit Firefox Troubleshoot Mode, just close Firefox and wait a few seconds before opening Firefox for normal use again. (If you can't exit Firefox Troubleshoot Mode, please see Firefox is stuck in Troubleshoot Mode).

If that does or doesn't work, please let us know.

Regards :)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.