Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Importing bookmarks from a files in Ubuntu 22.04

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 147 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jepadilla2026

more options

When I try to import my Bookmarks from a .html file the browser just stops responding.

When I try to import my Bookmarks from a .html file the browser just stops responding.

Giải pháp được chọn

Try downloading Firefox from Mozilla, run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Try downloading Firefox from Mozilla, run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

more options

It works! but from now on, do I have to launch firefox always using firefox-bin within the folder? or is it possible to make a launcher with the logo as it was before?

more options

I made shortcuts on the my desktop. Here are the options I get when dragging from the folder, I used the link here option. see screenshot