Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

moz-proxy is asking for username and password for a proxy that does not have a username and password

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 56 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi daniel.wagner0

more options

os = ubuntu 22.04 - 5.19.0-42-generic Mozilla Firefox 103.0.1 I am attempting to connect to a proxy that does not require a username and password, yet moz-proxy is continually asking for one. If I put any input in the prompts, it goes away, but if the machine is rebooted, the prompts begin again. How do I permanently stop firefox from asking for the username and password?

os = ubuntu 22.04 - 5.19.0-42-generic Mozilla Firefox 103.0.1 I am attempting to connect to a proxy that does not require a username and password, yet moz-proxy is continually asking for one. If I put any input in the prompts, it goes away, but if the machine is rebooted, the prompts begin again. How do I permanently stop firefox from asking for the username and password?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

attached screenshot

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.