Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PDF files should not download, only open in browser

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi huligaani83

more options

I have set .pdf files to be opened in firefox, not download and browser is still opening those in new tab and also downloading those. What could cause this problem?

I have set .pdf files to be opened in firefox, not download and browser is still opening those in new tab and also downloading those. What could cause this problem?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Try to enter about:config in the address bar and switch browser.download.start_downloads_in_tmp_dir to true

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try to enter about:config in the address bar and switch browser.download.start_downloads_in_tmp_dir to true

more options

This solved my problem, thank you very much. Now I don't have 300 .pdf files in my desktop.