Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Flashing white screen on some sites while navigating between pages

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
more options

I have problem with some websites, Firefox would flash white screen when I click between menu pages

  1. https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage

Top menu bar, clicking back and forth with those menu links

  1. https://www.ghacks.net/

Top menu bar, clicking back and forth with those menu links

  1. https://mpv.io/manual/

Those 2 HTML links, click and press back then repeat

  1. https://vndb.org/

NSFW, side menu, clicking back and forth with those menu links Footage, compare between Edge and Firefox:

  1. Flash white, so maybe epilepsy warning
  2. One of the sites is NSFW, but by default they're all hidden, some text may say "18+", etc, but no NSFW images were shown in the footage

https://1drv.ms/u/s!AmwlKvqIgGxK_Anfz5d4pnjOdLns This could be just Firefox default behavior, but it's a bit frustrating, I hope someone can help me with this.

I have problem with some websites, Firefox would flash white screen when I click between menu pages # [https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage] Top menu bar, clicking back and forth with those menu links # [https://www.ghacks.net/ https://www.ghacks.net/] Top menu bar, clicking back and forth with those menu links # [https://mpv.io/manual/ https://mpv.io/manual/] Those 2 HTML links, click and press back then repeat # [https://vndb.org/ https://vndb.org/] NSFW, side menu, clicking back and forth with those menu links Footage, compare between Edge and Firefox: # Flash white, so maybe epilepsy warning # One of the sites is NSFW, but by default they're all hidden, some text may say "18+", etc, but no NSFW images were shown in the footage [https://1drv.ms/u/s!AmwlKvqIgGxK_Anfz5d4pnjOdLns https://1drv.ms/u/s!AmwlKvqIgGxK_Anfz5d4pnjOdLns] This could be just Firefox default behavior, but it's a bit frustrating, I hope someone can help me with this.