Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Erattic Scrolling on Facebook

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

'Still having scrolling issues on facebook, where scrolling will jump forward, has this been fixed yet or what's happening? this has happened ever since i installed Firefox, on a fresh install or windows 11 Pro, it's very annoying.'

''''''Still having scrolling issues on facebook, where scrolling will jump forward, has this been fixed yet or what's happening? this has happened ever since i installed Firefox, on a fresh install or windows 11 Pro, it's very annoying.''''''

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This usually happens if you scroll too fast and Facebook is still loading content further above on the page, so try to scroll slower and give FB more time.

This might have be fixed in Firefox 115 (current Nightly build) by bug 1833758.