Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unrequested adverts

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Although I have used Firefox for many years, recently I have been getting messages encouraging me to sign in to Mcafee virus protection although I have a perfectly adequate virus protection installed and this is recognised by Firefox. How do I stop these small messages that appear at the bottom right of the screen?

Although I have used Firefox for many years, recently I have been getting messages encouraging me to sign in to Mcafee virus protection although I have a perfectly adequate virus protection installed and this is recognised by Firefox. How do I stop these small messages that appear at the bottom right of the screen?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What add-on or app are you running made by Mcafee?

Hữu ích?

more options

Can you post a screenshot showing how the pop-up is connected to Firefox? Sounds like you need to get a better ideal of the processes running on your computer. Try these tools. https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.