Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

roboform extenstion.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
more options

I see in the blog the roboform extension does not work with Firefox for many users. It errors that it only works in a browser. Why can't Roboform see or associate the connection when Firefox browser is in use. If it is in use, then Roboform should work. Is it a Firefox problem or a roboform problem? Between both of you surely someone can resolve this problem? It seems Roboform has washed their hands of the problem because they reply with a standard enable process that doesn't work for many people. I am on my 2nd new computer and still have the same problem. Again the error states it only works when the browser is in use. If the browser is in use, then what is the problem? thanks for any assistance you can provide.... I like Firefox and Roboform, it would be a blessing to have both working at the same time. A screenshot is attached for the error

I see in the blog the roboform extension does not work with Firefox for many users. It errors that it only works in a browser. Why can't Roboform see or associate the connection when Firefox browser is in use. If it is in use, then Roboform should work. Is it a Firefox problem or a roboform problem? Between both of you surely someone can resolve this problem? It seems Roboform has washed their hands of the problem because they reply with a standard enable process that doesn't work for many people. I am on my 2nd new computer and still have the same problem. Again the error states it only works when the browser is in use. If the browser is in use, then what is the problem? thanks for any assistance you can provide.... I like Firefox and Roboform, it would be a blessing to have both working at the same time. A screenshot is attached for the error
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.