Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox audio always plays through speakers despite other audio outputs being selected

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
more options

Firefox always plays sound through my speakers, even if I select another audio output. The only way I've found to get around this is to open sound settings and disable my speakers. Then Firefox will use the correct output device.

No other applications have this problem, and all my audio devices work fine, excluding Firefox. Any help would be appreciated!

Firefox always plays sound through my speakers, even if I select another audio output. The only way I've found to get around this is to open sound settings and disable my speakers. Then Firefox will use the correct output device. No other applications have this problem, and all my audio devices work fine, excluding Firefox. Any help would be appreciated!