Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tab error

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In trying to startup browser I get this message: The code execution cannot proceed because VCRUNTIME140_1.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem. I tried to uninstall the browser, but it would not let me. Help!

In trying to startup browser I get this message: The code execution cannot proceed because VCRUNTIME140_1.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem. I tried to uninstall the browser, but it would not let me. Help!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you recently uninstall an application that was using Visual C+ runtime components?

You can check for issues caused by a corrupted or incomplete Visual C++ installation that is missing runtime components (Redistributable Packages) required by Firefox, especially VCRUNTIME140_1.dll.

See "Visual Studio 2015, 2017, 2019, and 2022":

You may also have to install the Visual Studio 2013 Redistributable Package. You need to reboot the computer.