Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox extremely slow.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

bold textI am a longtime Firefox user and it has been excellent. Firefox is my browser. For approx. the last 2 weeks it takes about 10 to 15 minutes to load my outlook for my emails. I have reloaded Firefox and the problem remains. I downloaded Google Chrome and set it up as my browser and Outlook and my emails load instantly. What is the problem with Firefox?

'''bold text'''I am a longtime Firefox user and it has been excellent. Firefox is my browser. For approx. the last 2 weeks it takes about 10 to 15 minutes to load my outlook for my emails. I have reloaded Firefox and the problem remains. I downloaded Google Chrome and set it up as my browser and Outlook and my emails load instantly. What is the problem with Firefox?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

We have seen reports from Firefox 113 users that Malwarebytes Browser Guard is causing slowness issues, so if you use this extension and it is causing issues then best is to contact Malwarebytes for support.