Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

A pop-up support bubble on a website is blocked

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I use a telehealth website to see patients (securevideo.com). The chat bubble on that website is blocked. I already spoke with their tech support and made sure I set my firefox privacy & security settings to standard, and I whitelisted (I think) the site on all my add ons (Disconnect, Ghostry, uBlockOrigin, Duck Duck Go). I also use Addblock Plus and Smart HTTPS but don't think they are relevant. SecureVideo.com's tech support said I should speak with Firefox support to find out why it is blocking their chat support bubble from showing on the site. What do I do? Also, how do I reach Firefox support directly if I can't get the help I need here? Thanks!

I use a telehealth website to see patients (securevideo.com). The chat bubble on that website is blocked. I already spoke with their tech support and made sure I set my firefox privacy & security settings to standard, and I whitelisted (I think) the site on all my add ons (Disconnect, Ghostry, uBlockOrigin, Duck Duck Go). I also use Addblock Plus and Smart HTTPS but don't think they are relevant. SecureVideo.com's tech support said I should speak with Firefox support to find out why it is blocking their chat support bubble from showing on the site. What do I do? Also, how do I reach Firefox support directly if I can't get the help I need here? Thanks!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.