Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Recover pinned tabs after reinstall of Firefox

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 551 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi ricardoerfmann

more options

Is it possible to get my pinned tabs back after reinstalling Firefox? If so, how do I do this?

Is it possible to get my pinned tabs back after reinstalling Firefox? If so, how do I do this?

Giải pháp được chọn

Pinned tabs are stored in sessionstore.jsonlz4 in the Firefox profile folder, so you would need a backup copy of a sessionstore file that has those pinned tabs. Pinned tabs aren't part of Sync, so it is not possible to restore them that way.


You will normally find these files in the sessionstore-backups folder:

 • previous.jsonlz4 (cleanBackup: copy of sessionstore.jsonlz4 from previous session that was loaded successfully)
 • recovery.jsonlz4 (latest version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • recovery.baklz4 (previous version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • upgrade.jsonlz4-<build_id> (backup created during an upgrade of Firefox)

You can copy a file from the sessionstore-backups folder to the main profile and rename the file to sessionstore.jsonlz4 to replace the current file with Firefox closed.

You can look at this tool to inspect a compressed jsonlz4 sessionstore file. This tool works locally, no uploading done.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

How did you uninstall Firefox? Pin tabs and anything else will be gone if you uninstall Firefox if you didn't do the backup Firefox FAQ to restore the data back there's nothing much that can be done here.

more options

Giải pháp được chọn

Pinned tabs are stored in sessionstore.jsonlz4 in the Firefox profile folder, so you would need a backup copy of a sessionstore file that has those pinned tabs. Pinned tabs aren't part of Sync, so it is not possible to restore them that way.


You will normally find these files in the sessionstore-backups folder:

 • previous.jsonlz4 (cleanBackup: copy of sessionstore.jsonlz4 from previous session that was loaded successfully)
 • recovery.jsonlz4 (latest version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • recovery.baklz4 (previous version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • upgrade.jsonlz4-<build_id> (backup created during an upgrade of Firefox)

You can copy a file from the sessionstore-backups folder to the main profile and rename the file to sessionstore.jsonlz4 to replace the current file with Firefox closed.

You can look at this tool to inspect a compressed jsonlz4 sessionstore file. This tool works locally, no uploading done.

more options

Hi cor-el,

I completely uninstalled Firefox without making backups so am afraid I lost all tabs.

Cheers,

Ricardo