Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fonts are too bold

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Fonts are often way too bold it's unreadable — for example, in the attached screenshot, c is so thick it's looks like o. In other browsers it looks fine. Been having this problem for half a year. Win 10, Firefox 113.0.1

Fonts are often way too bold it's unreadable — for example, in the attached screenshot, c is so thick it's looks like o. In other browsers it looks fine. Been having this problem for half a year. Win 10, Firefox 113.0.1
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

Are you able to attach two screenshots showing the difference you are seeing between two browsers on the same web page?

Được chỉnh sửa bởi Paul vào

more options

You can right-click and select "Inspect" to open the built-in Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Fonts tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.