Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Adblocker plus

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 54 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mpoinar1

more options

I have adblocker plus and is not blocking my facebook ads. (I am using it on my iMac). So I removed it, then reinstalled it and it still does not block the facebook ads.

I tried refreshing firefox 3 times but it got stuck in the "almost done" part and I had to quit firefox each time since it would not complete the process.

What else can I do?

Thanks, Martha

I have adblocker plus and is not blocking my facebook ads. (I am using it on my iMac). So I removed it, then reinstalled it and it still does not block the facebook ads. I tried refreshing firefox 3 times but it got stuck in the "almost done" part and I had to quit firefox each time since it would not complete the process. What else can I do? Thanks, Martha

Giải pháp được chọn

Try out uBlock Origin, it's much better. It's the best ad-blocker for Firefox and it doesn't have any whitelist of "sponsors" contrary to Adb+.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try out uBlock Origin, it's much better. It's the best ad-blocker for Firefox and it doesn't have any whitelist of "sponsors" contrary to Adb+.

more options

Thank you, I have installed it and disabled Adblocker plus! :)