Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Nuisance Error Message

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

My experience of using Firefox's browser is severely impaired by the error message, 'safe connection failed', preventing me access to secure sites, such as my local car boot sale's web site to check out whether or not it will be on, or cancelled due to bad weather. That seemingly fabricated error message and iniquitous is a nuisance and discouraging.

My experience of using Firefox's browser is severely impaired by the error message, 'safe connection failed', preventing me access to secure sites, such as my local car boot sale's web site to check out whether or not it will be on, or cancelled due to bad weather. That seemingly fabricated error message and iniquitous is a nuisance and discouraging.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hữu ích?

more options

Your reply seems to be merely (and disrespectfully) an automated one and does not show due care regarding my problem. Why are you preventing me access to my local car boot sale's website with a solely iniquitous error message, being 'secure connection failed'? Your action by doing this is unlawful and my intention is to challenge it.

Hữu ích?

more options

What is your local car boot sales website?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.