Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to delete deceased user from system?

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I no longer require passwords etc filled in for my late wife HAZEL STUART.

I no longer require passwords etc filled in for my late wife HAZEL STUART.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

malcolm_d_stuart, sorry to hear that. You can login to the Firefox accounts site with the credentials of the account to be deleted, and then delete it.

See here: https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-delete-my-firefox-account

Được chỉnh sửa bởi TechHorse vào

more options

Click on the 3 bar menu and select Passwords (or enter about:logins in the address bar) and delete the passwords you no longer want to use.

more options