Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dropdown list text color

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi schelevitzt

more options

I'm currently running Firefox v 112.0.2 on Linux. I've had a theme installed for a while now that I really enjoy. It's a minimalist theme I found on github and then I topped it off with some colors that suite my desktop theme.

The ONLY issue I am having is with the dropdown menus. I can't see any of the list items and I cannot for the life of me figure out where to modify these colors. Searching has only gotten me more confused.

Photo is attached. I'm hoping that changing the text color here is an easy fix. The colors are all fine in other dropdown-ish menus, like bookmark folders for example.

Thanks in advance for any advice.

I'm currently running Firefox v 112.0.2 on Linux. I've had a theme installed for a while now that I really enjoy. It's a minimalist theme I found on github and then I topped it off with some colors that suite my desktop theme. The ONLY issue I am having is with the dropdown menus. I can't see any of the list items and I cannot for the life of me figure out where to modify these colors. Searching has only gotten me more confused. Photo is attached. I'm hoping that changing the text color here is an easy fix. The colors are all fine in other dropdown-ish menus, like bookmark folders for example. Thanks in advance for any advice.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I went digging through all the CSS files for my theme. In the parts.css file I found

menuitem, menupopup menu { -moz-appearance: none !important; padding: 4px 8px !important; border: none !important; box-shadow: none !important; color: #ebdbb2;}

Added the color line and we're good to go!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I went digging through all the CSS files for my theme. In the parts.css file I found

menuitem, menupopup menu { -moz-appearance: none !important; padding: 4px 8px !important; border: none !important; box-shadow: none !important; color: #ebdbb2;}

Added the color line and we're good to go!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.