Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how can I change the default address bar search from google.com to google.co.uk

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi UN

more options

When I search directly from the address bar, the search always defaults to google.com/....whatever I am searching for. But even though my region is set to United Kingdom, my search results are definitely not the same as if I were to navigate to www.google.co.uk and then search for the same string. Is there any way for the default google search to use google.co.uk rather than google.com Thanks?

When I search directly from the address bar, the search always defaults to google.com/....whatever I am searching for. But even though my region is set to United Kingdom, my search results are definitely not the same as if I were to navigate to www.google.co.uk and then search for the same string. Is there any way for the default google search to use google.co.uk rather than google.com Thanks?

Giải pháp được chọn

Try this (remove the blank spaces).

https://mycroftproject. com/search-engines.html?name=google. co. uk

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options
more options

Giải pháp được chọn

Try this (remove the blank spaces).

https://mycroftproject. com/search-engines.html?name=google. co. uk

more options

Thanks for the replies - but I have already checked those pages for setting homepage, add remove search engine and change your default search - none of them address the issue I raised in my query.

Followed the Mycroft project link, clicked the URL bar and then was able to add the Google UK Search engine and change the default to Google UK. thanks