Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

forced safe search on google search, only on firefox.

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 226 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sparrow08

more options

Recently I have had safe search forced on me, only on firefox, if I turn it off it is on again as soon as I search, it is not locked, I am in my 50's and I use my home wifi, home pc, as Inalways have. Any ideas please ?

Recently I have had safe search forced on me, only on firefox, if I turn it off it is on again as soon as I search, it is not locked, I am in my 50's and I use my home wifi, home pc, as Inalways have. Any ideas please ?

Giải pháp được chọn

Thank you, that worked.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You should be able to switch it off in G preferences on the main search page.

more options

Yes I keep turning it off, but it imediatewly turns on again.

more options

That could be a problem with cookies. Try clearing them.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

more options

Giải pháp được chọn

Thank you, that worked.