Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox flags MP4 file as malware

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1121 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

Is there any reason firefox would flag an mp4 file legitimately?

  • The file extension and file type are absolutely mp4.
  • There seem to be no mp4 related zero days.

Does Firefox perhaps just treat all downloads from suspicious domains as malware? Is there a zero day I missed? Is this based on some missing metadata on the file or something?

Thanks for any advice you can give here, I'm scared.

Hi, Is there any reason firefox would flag an mp4 file legitimately? * The file extension and file type are absolutely mp4. * There seem to be no mp4 related zero days. Does Firefox perhaps just treat all downloads from suspicious domains as malware? Is there a zero day I missed? Is this based on some missing metadata on the file or something? Thanks for any advice you can give here, I'm scared.

Giải pháp được chọn

Yes, if a domain is flagged as a suspicious download location then all files downloaded from this location will be flagged, so this has nothing to do with the file extension. See also the about:url-classifier page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Yes, if a domain is flagged as a suspicious download location then all files downloaded from this location will be flagged, so this has nothing to do with the file extension. See also the about:url-classifier page.