Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox containers icon

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 263 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dmit_

more options

Hi there,

I'm trying to add multi-containers add on to a new Firefox install, it installs, but the icon doesnt show up. It's not hidden in the customise toolbar menu either. Have tried removing/re-adding, but it doesnt come up. It is possible to get to it by clicking the extensions icon, then clicking multi-container, but this isnt very user friendly. Is there a way to resolve this?

Thanks!

Hi there, I'm trying to add multi-containers add on to a new Firefox install, it installs, but the icon doesnt show up. It's not hidden in the customise toolbar menu either. Have tried removing/re-adding, but it doesnt come up. It is possible to get to it by clicking the extensions icon, then clicking multi-container, but this isnt very user friendly. Is there a way to resolve this? Thanks!

Giải pháp được chọn

1. You cannot use this extension in a private mode. 2. To put the icon on a toolbar, click the jigsaw puzzle Fx109ExtensionsButton icon, then right-click on an extension, then select Pin to toolbar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

also not running tabs in private browsing

more options

Giải pháp được chọn

1. You cannot use this extension in a private mode. 2. To put the icon on a toolbar, click the jigsaw puzzle Fx109ExtensionsButton icon, then right-click on an extension, then select Pin to toolbar.

more options

Super thank you - so obvious but I didnt think to right click it! :)