On Tuesday November 28th from 9:00AM PT - 12PM PT (5:00PM UTC - 8PM UTC), we will be performing system maintenance on support.mozilla.org. During the maintenance period, users will not be able to sign in to the website, and all users signed in at the start of the maintenance period will be signed out.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Invalid captcha Error

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 62 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

hELLO,

I'm facing issues accessing the Offensive security portal page .

When I try to login to the offensive security page using Firefox in Kali machine , I'm getting the error invalid captcha .

Could you please help me on this !!

hELLO, I'm facing issues accessing the Offensive security portal page . When I try to login to the offensive security page using Firefox in Kali machine , I'm getting the error invalid captcha . Could you please help me on this !!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi chandanjrao46 vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you using auto-fill to fill name and password as that can be a possible cause ?