Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I don't have permissions to access my own downloads

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Here is the message I get: The file at /Users/michaelalexander/Downloads/AnnualReportReturn-2.pdf is not readable.

   It may have been removed, moved, or file permissions may be preventing access.
Here is the message I get: The file at /Users/michaelalexander/Downloads/AnnualReportReturn-2.pdf is not readable. It may have been removed, moved, or file permissions may be preventing access.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you verify that the file is still present in this location and that you are the owner or at least have permission to access this folder? There might also be issues with sandbox limitations that prevent Firefox from accessing this file if this only happens in Firefox.