Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Stay logged in?

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi KK HARIS

more options

Ever since updating to the current version of Firefox (112.0 64-bit, according to the settings), every time I close the browser, I'm logged out of every single service I'd been logged into. This was not an issue with previous versions of the browser, and old forum posts on the subject don't seem to contain correct, up-to-date information. Is there some setting I'm missing, that I need to update?

Ever since updating to the current version of Firefox (112.0 64-bit, according to the settings), every time I close the browser, I'm logged out of every single service I'd been logged into. This was not an issue with previous versions of the browser, and old forum posts on the subject don't seem to contain correct, up-to-date information. Is there some setting I'm missing, that I need to update?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

You may have the problem discussed in the thread linked below.

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1410735

Hữu ích?

more options

Terry said

You may have the problem discussed in the thread linked below. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1410735

Huh! Indeed, my cookie data is giving a strange response, though it's not nearly as bad as that user's (13 years, instead of 4137). Looks like it probably is the same bug. Thanks!

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

Terry said

Evidently fixed in version 112.0.1. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/112.0.1/releasenotes/

Indeed, the new version does seem to have fixed the problem. Thanks again!

Hữu ích?

more options

To stay logged in to the websites in Firefox go to Settings - Privacy & Security - Cookies and Site Data - UNCHECK THE BOX for - Delete cookies and site data when Firefox is closed.

Also if you are using any cleaning software be sure to make exception for Firefox.

Hope this works.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.