Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox update will not download completely

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mmilitti

more options

Firefox 112 update will not download completely. It just keeps saying it is downloading but it does not complete. I can't access some websites now since I have been trying to download the update. Please help. Thanks.

Firefox 112 update will not download completely. It just keeps saying it is downloading but it does not complete. I can't access some websites now since I have been trying to download the update. Please help. Thanks.

Giải pháp được chọn

I did get it fixed. It was from my ISP having trouble. There was an outage. Thanks for replying.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Are you updating from within Firefox or downloading from Mozilla? Can you download it and install from here? https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

more options

Giải pháp được chọn

I did get it fixed. It was from my ISP having trouble. There was an outage. Thanks for replying.