On Monday September 25th from 10PM EDT - 12AM EDT (2AM UTC - 4AM UTC on September 26th), we will be performing system maintenance on the Firefox Accounts databases for two hours. During the maintenance window, there will be brief periods of a few minutes where users will not be able to login to their accounts. Please try again at a later time.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

U2F using ledger

  • 1 trả lời
  • 34 gặp vấn đề này
  • 179 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Received this message thismorning while using my Ledger device:-

Something went wrong-U2F browser support is needed for Ledger. Please use Chrome, Opera or Firefox with a U2F extension. Also make sure you're on a HTTPS connection.

Received this message thismorning while using my Ledger device:- Something went wrong-U2F browser support is needed for Ledger. Please use Chrome, Opera or Firefox with a U2F extension. Also make sure you're on a HTTPS connection.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See also Changed in the 112 Release notes.

The deprecated U2F Javascript API is now disabled by default. The U2F protocol remains usable through the WebAuthn API. The U2F API can be re-enabled using the security.webauth.u2f preference.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.