Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

U2F using ledger

  • 1 trả lời
  • 36 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Received this message thismorning while using my Ledger device:-

Something went wrong-U2F browser support is needed for Ledger. Please use Chrome, Opera or Firefox with a U2F extension. Also make sure you're on a HTTPS connection.

Received this message thismorning while using my Ledger device:- Something went wrong-U2F browser support is needed for Ledger. Please use Chrome, Opera or Firefox with a U2F extension. Also make sure you're on a HTTPS connection.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See also Changed in the 112 Release notes.

The deprecated U2F Javascript API is now disabled by default. The U2F protocol remains usable through the WebAuthn API. The U2F API can be re-enabled using the security.webauth.u2f preference.