Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i have lost all my tabs so i used jeffersonscher to get them back however, i restarted my pc when i was restoring them and that jsonlz4 file that i was using got replaced by a new one that had only the tabs that i have restored

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jameskennan11

more options

i used jeffersonscher to get all my tabs back from by old session but i restarted my pc and the session store jsonlz4 file got changed with a new one that didn't have all the tabs i previously had on it. When i did the restoring my jsonlz4 file was at 1:08am but when i accidentally restarted my pc it now is saying 2:31am and all the tabs that i have restored so far are on it but not the ones i haven't restored are not.

So is there a way to be able to get that old jsonlz4 file back so that i can restore all the tabs that i used to have.

Please help.

i used jeffersonscher to get all my tabs back from by old session but i restarted my pc and the session store jsonlz4 file got changed with a new one that didn't have all the tabs i previously had on it. When i did the restoring my jsonlz4 file was at 1:08am but when i accidentally restarted my pc it now is saying 2:31am and all the tabs that i have restored so far are on it but not the ones i haven't restored are not. So is there a way to be able to get that old jsonlz4 file back so that i can restore all the tabs that i used to have. Please help.

Giải pháp được chọn

you don't need to post a reply as i found a solution.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

you don't need to post a reply as i found a solution.