Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My facebook account has been hacked, can you help with this?

  • 3 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 75 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gorelalrajput203

more options

My facebook account has been hacked, can you help with this?

My facebook account has been hacked, can you help with this?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi

This does not sound like an issue with Firefox, but is something that the Facebook support team should be able to help you with.

more options

My account was also hacked after using Firefox. They changed my info to an exdonuts email. Now on the FB app itself when I click to the sign in it says unlock with Firefox but won't let me

more options

saibra.irby.07 said

My account was also hacked after using Firefox. They changed my info to an exdonuts email. Now on the FB app itself when I click to the sign in it says unlock with Firefox but won't let me

I'm not sure why the Facebook app is referring to Firefox. Were you using Firefox to store your sign-in for the Facebook app?

Are you able to sign in to Facebook using another browser? For example:

  • On Mac or iPhone: Safari
  • On Windows: Edge, Internet Explorer or Chrome
  • On Android: Chrome
  • On Linux: Chromium