Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After closing all windows, session restore has lost a window.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

This happens every time I restart Firefox. After "Close all windows" with 4 windows, session restore only restores 3. It seems to be the last window that was opened using "open new window". Off by one error? The tabs that were recently closed in that window aren't in the Recently Closed Tabs either. They do appear in "Show All History".

This happens every time I restart Firefox. After "Close all windows" with 4 windows, session restore only restores 3. It seems to be the last window that was opened using "open new window". Off by one error? The tabs that were recently closed in that window aren't in the Recently Closed Tabs either. They do appear in "Show All History".