Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Messed up/faulty browser

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

This problem has been posted a number of times and I've gotten no solution. About 3 weeks ago, I lost all my tabs when closing down my Mac. I have the function to have tabs when resigning on (it's worked fine for years), Also, all my desktop icons are increased in size to 1" by 3/4". Also, cannot download another browser. This is MOST irritating. Sometimes the answer I got from Mozilla was to connect with aa screen icon, but I didn't have the icon. I have download a new Firefox----no resolution. Last night I uploaded to Big Sur 11.75 I need good technical help. Dorothy

This problem has been posted a number of times and I've gotten no solution. About 3 weeks ago, I lost all my tabs when closing down my Mac. I have the function to have tabs when resigning on (it's worked fine for years), Also, all my desktop icons are increased in size to 1" by 3/4". Also, cannot download another browser. This is MOST irritating. Sometimes the answer I got from Mozilla was to connect with aa screen icon, but I didn't have the icon. I have download a new Firefox----no resolution. Last night I uploaded to Big Sur 11.75 I need good technical help. Dorothy

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.