Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error saving passwords

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

when you enter a site with another account, it saves the password of the first account.

when you enter a site with another account, it saves the password of the first account.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox saves a login (username and password) for a specific origin (protocol and hostname) and not for a full path on a server, so if you try to save a password for another path on the same server and have the same user name then only one password can be saved and you overwrite a previously saved password if that is what you try to do.

You can use "Create New Login" to add a new login manually.