Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Titlebar Buttons missing, if running Firefox in CentOS7/Gnome, and accessed via RDP from Windows 10 Enterprise

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My setup: A remote server running CentOS Linux 7 and Firefox Browser 102.7.0esr (64-bit), accessed via RDP from a Windows 10 Enterprise laptop (No tablet)

Up in the top right corner of the Mozilla Firefox window, I have only the close button, the Minimize and the Maximize buttons are missing. In the same gnome (desktop) environment, all other running windows has those buttons available.

Note: if toggle enable or disable those buttons “Minimize” & “Maximize” [command: gnome-tweaks > Windows > "Titlebar Buttons" > toggle] , all running windows in gnome will be affected correctly, except the Firefox window, with no impact. Reinstall Firefox did not help.

This behavior started after our latest yum update recently.

When connected locally to the Linux server, there are no issues, the buttons are available. (i.e., no RDP involved)

firefox-102.7.0-1.el7.centos.x86_64 xrdp-0.9.21-1.el7.x86_64

Any tip from the community?

Br. Peter

My setup: A remote server running CentOS Linux 7 and Firefox Browser 102.7.0esr (64-bit), accessed via RDP from a Windows 10 Enterprise laptop (No tablet) Up in the top right corner of the Mozilla Firefox window, I have only the close button, the Minimize and the Maximize buttons are missing. In the same gnome (desktop) environment, all other running windows has those buttons available. Note: if toggle enable or disable those buttons “Minimize” & “Maximize” [command: gnome-tweaks > Windows > "Titlebar Buttons" > toggle] , all running windows in gnome will be affected correctly, except the Firefox window, with no impact. Reinstall Firefox did not help. This behavior started after our latest yum update recently. When connected locally to the Linux server, there are no issues, the buttons are available. (i.e., no RDP involved) firefox-102.7.0-1.el7.centos.x86_64 xrdp-0.9.21-1.el7.x86_64 Any tip from the community? Br. Peter

Được chỉnh sửa bởi P.M.swe vào

Giải pháp được chọn

Additional info, starting Firefox (firefox-102.7.0-1.el7.centos.x86_64) with cli "/bin/firefox 2>&1" will show:

Crash Annotation GraphicsCriticalError: |[0][GFX1-]: glxtest: libEGL missing eglGetDisplayDriverName (t=2.14653) [GFX1-]: glxtest: libEGL missing eglGetDisplayDriverName Missing chrome or resource URL: resource://gre/modules/UpdateListener.jsm Missing chrome or resource URL: resource://gre/modules/UpdateListener.sys.mjs Crash Annotation GraphicsCriticalError: |[0][GFX1-]: glxtest: libEGL missing eglGetDisplayDriverName (t=2.14653) |[1][GFX1-]: Unrecognized feature ACCELERATED_CANVAS2D (t=7.35117) [GFX1-]: Unrecognized feature ACCELERATED_CANVAS2D Missing chrome or resource URL: resource://gre/modules/UpdateListener.jsm Missing chrome or resource URL: resource://gre/modules/UpdateListener.sys.mjs

However, doing as mentioned above, getting a version directly produced by Mozilla (firefox-61.0.tar.bz2) solved the issue, the Titlebar Buttons are back.

Thanks!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hi

Instead of using the version from the repo, please can you try a version directly produced by Mozilla (the tarball, Snap or Flatpak)?

Does the same issue occur?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Additional info, starting Firefox (firefox-102.7.0-1.el7.centos.x86_64) with cli "/bin/firefox 2>&1" will show:

Crash Annotation GraphicsCriticalError: |[0][GFX1-]: glxtest: libEGL missing eglGetDisplayDriverName (t=2.14653) [GFX1-]: glxtest: libEGL missing eglGetDisplayDriverName Missing chrome or resource URL: resource://gre/modules/UpdateListener.jsm Missing chrome or resource URL: resource://gre/modules/UpdateListener.sys.mjs Crash Annotation GraphicsCriticalError: |[0][GFX1-]: glxtest: libEGL missing eglGetDisplayDriverName (t=2.14653) |[1][GFX1-]: Unrecognized feature ACCELERATED_CANVAS2D (t=7.35117) [GFX1-]: Unrecognized feature ACCELERATED_CANVAS2D Missing chrome or resource URL: resource://gre/modules/UpdateListener.jsm Missing chrome or resource URL: resource://gre/modules/UpdateListener.sys.mjs

However, doing as mentioned above, getting a version directly produced by Mozilla (firefox-61.0.tar.bz2) solved the issue, the Titlebar Buttons are back.

Thanks!

Được chỉnh sửa bởi P.M.swe vào

Hữu ích?

more options

Oops sorry, firefox-61.0.tar.bz2 is of cause totally wrong version! Trying with version firefox-112.0b9.tar.bz2 instead, and unfortunately still problem.

But starting firefox as user root, the Titlebar Buttons are back.

Hữu ích?

more options

You can create a new profile as a quick test to see if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works, you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.

Hữu ích?

more options

You can also try a different theme and icon pack in Linux.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.