Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 64 Event error 1155 Browser Agent issues - Win7 et Al

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Hello All, I work hard to eliminate Windows Event errors but EV 1155 Firefox Browser agent error is persistent after some reboots

I applied all the privacy and security options in the FF menu but still get the errors. I then followed the attached link to disable the browser agent which worked.

What concerns me is even after using FF Privacy & Security settings, the Browser agent startup task was still present under Mozilla in Task manager. Why is this, shouldn't the task be deleted after changing privacy settings?

I've followed all the steps in the following links and it should now be gone even after FF Updates since I changed policy settings.

https://techdows.com/2020/04/what-is-firefox-default-browser-agent-and-how-to-disable-it.html

Hello All, I work hard to eliminate Windows Event errors but EV 1155 Firefox Browser agent error is persistent after some reboots I applied all the privacy and security options in the FF menu but still get the errors. I then followed the attached link to disable the browser agent which worked. What concerns me is even after using FF Privacy & Security settings, the Browser agent startup task was still present under Mozilla in Task manager. Why is this, shouldn't the task be deleted after changing privacy settings? I've followed all the steps in the following links and it should now be gone even after FF Updates since I changed policy settings. https://techdows.com/2020/04/what-is-firefox-default-browser-agent-and-how-to-disable-it.html

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.