On Tuesday November 28th from 9:00AM PT - 12PM PT (5:00PM UTC - 8PM UTC), we will be performing system maintenance on support.mozilla.org. During the maintenance period, users will not be able to sign in to the website, and all users signed in at the start of the maintenance period will be signed out.

Trang web này sẽ có chức năng hạn chế trong khi chúng tôi trải qua bảo trì để cải thiện trải nghiệm của bạn. Nếu một bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn và bạn muốn đặt câu hỏi, chúng tôi có cộng đồng hỗ trợ của chúng tôi đang chờ để giúp bạn tại @FirefoxSupport trên Twitter và /r/firefox trên Reddit.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Certificate Problems

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I just started a windows 10 computer. When I try to go to google drive, I get this message:

____________________________ Did Not Connect: Potential Security Issue. Firefox detected a potential security threat and did not continue to drive.google.com because this website requires a secure connection. drive.google.com has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that Firefox can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site. The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it. If you are on a corporate network or using antivirus software, you can reach out to the support teams for assistance. You can also notify the website’s administrator about the problem. ____________________________

I also got this kind of message when logging into outlook, but I was able to click the override button to login.

I just started a windows 10 computer. When I try to go to google drive, I get this message: ____________________________ Did Not Connect: Potential Security Issue. Firefox detected a potential security threat and did not continue to drive.google.com because this website requires a secure connection. drive.google.com has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that Firefox can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site. The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it. If you are on a corporate network or using antivirus software, you can reach out to the support teams for assistance. You can also notify the website’s administrator about the problem. ____________________________ I also got this kind of message when logging into outlook, but I was able to click the override button to login.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You should never override such a certificate warning without checking what causes it.

Are you using a proxy or VPN?

You can check the connection settings.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet, select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":