Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

unable to reinstall FireFox

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I have used FireFox for years. Recently it disappeared and it will not reinstall. What can I do?

I have used FireFox for years. Recently it disappeared and it will not reinstall. What can I do?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Microsoft Windows Open your Internet browser and access the Mozilla Firefox download page. Click the Download Firefox button on the page. Once the download has been completed, click Run or the downloaded file itself (usually in the lower-left corner of your browser window). Follow the prompts to install Firefox.

Regards, Will

more options

What happens when you try to reinstall?