Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have the same problem that several others have, can't enter a second email address

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I cannot enter the second email address because it keeps telling that that address already exists, yet the settings page says that there is none. and no one has answered any of these postings. so what's the point of all this nonsense? this is pitiful.You guys badmouth chrome yet I've never had a problem like this with them. I'm not going to hold my breath waiting for a reply.

I cannot enter the second email address because it keeps telling that that address already exists, yet the settings page says that there is none. and no one has answered any of these postings. so what's the point of all this nonsense? this is pitiful.You guys badmouth chrome yet I've never had a problem like this with them. I'm not going to hold my breath waiting for a reply.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.